مقالات

بررسی مفهوم هویت زنانه در ویدئو آرت با رویکرد روانکاوی لاکان

عنوان مقاله:  بررسی مفهوم هویت زنانه در ویدئو آرت با رویکرد روانکاوی لاکان (مطالعه ای بر آثار پیپیلوتی ریست)

نویسندگان:  خبیری فروغ, شیخ مهدی علی*

چکیده:

یکی از نمودهای هویت زنان در جامعه، هویت جنسی آنان است که همواره درمطالعات زنان بازنگری شده است. پژوهش حاضر در نظر دارد هویت زنانه را با رویکرد روانکاوی لاکان، در ویدئو آرت بررسی کند. ویدئو آرت رسانۀ هنری ای است که در کشاکش نظریه های زیبایی شناسانه ای که پس از جنگ جهانی دوم آغاز شده بود، با ابداع دوربین ویدئویی قابل حمل در دهۀ شصت میلادی متولد شد. ویدئو در تقابل با زبان نحوی و شیوۀ بیانی متعارف سینما و تلویزیون بوده و از این رو، رویکرد مسلط بر این رسانه ها را به چالش کشیده است. با گسترش هنرهای اجرایی در دو دهۀ اخیر، در بسیاری از نمونه های ویدئو آرت مسئلۀ هویت جنسی با نگاهی زن محور مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، آثار ویدئویی مرتبط با این موضوع بررسی شده و از میان هنرمندان فعالِ این عرصه، آثار پیپیلوتی ریست تحلیل شده است. از خلال تحلیل و تفسیری که براساس نظریۀ لاکان انجام شد، این نتیجه به دست آمد که این هنرمند هنگام پرداختن به مسئلۀ هویت زنانه در جامعه با زبان زنانه سخن گفته و ساختارهای نمایش مسلط مردانه را فرو ریخته است.

لینک دانلود مقاله (pdf)

 

عنوان نشریه:  زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) :   تابستان ۱۳۹۴ , دوره  ۷ , شماره  ۲ ; از صفحه ۱۵۷ تا صفحه ۱۷۰ .

* دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

کلید واژه: پیپیلوتی ریست، روانکاوی، ژاک لاکان، ویدئو آرت، هویت زنانه