درباره ما

آشنایی با ما

هدف نهایی یک ایده فرهنگی (با تمرکز بر سنما و هنرهای مدرن تصویری)، معاشرت و گفت و گو با مخاطب است. مخاطب می آید تا ببیند، اندیشه کند و رابطه برقرار نماید. ارتباط به مثابه حضور مخاطب و مولف در این تعامل و گفت وگو با هم است، و دستاورد این تعامل شکل گیری و بازآفرینی هویت مولف و مخاطب مبتنی بر این”دیالوگ” است.

مرکز هنری خورشید در راستای خلق بستر توسعه مطالعات هنری از طریق سینما و هنرهای مدرن تصویری، با هدف گذاری صحیح در جهت توجه جدی به آثار پژوهش محور با پشتوانه مطالعاتی غنی، و ضرورت حمایت از تولید و نمایش این آثار، فعالیت خود را آغاز نموده است، و در این مسیر تجربه یک دهه حضور و فعالیت در زمینه سینمای مستقل تجربه گرا را (shortfilmsupport.ir ) همراه خود دارد.

این مرکز بر این باور است که با حمایت و نمایش آثار پژوهش محور می توان گامهای موثر و کارآمدی در جهت تولید علم و پربار نمودن مطالعات آکادمیک و بینارشته ای هنری برداشت که به تبع آن امکان تولید آثار پیشرو و ارزشمندتری را فراهم می آورد.