اسلایدر

توسعه مطالعات هنری از طریق سینما و هنرهای مدرن تصویری

مرکز هنری خورشید با هدف آفرینش و توسعه مطالعات تخصصی هنر از طریق سینما و هنرهای مدرن تصویری ایجاد شده است و می کوشد تا با هدف گذاری صحیح، زمینه ساز تولید و عرضه آثار هنری مبتنی بر تحقیق و پژوهش باشد. این مرکز بر این باور است که با حمایت و عرضه آثار پژوهش محور می توان گامهای موثر و کارآمدی در جهت تولید علم و پربار نمودن مطالعات بینارشته ای هنری برداشت.