ديدگاه انديشمندان

new

ديدگاه انديشمندان

درباره فلسفه و تفکرات کانت

درباره اهمیت تفکرات کانت بعنوان یکی از بزرگترین متفکران محل ارجاع اندیشه تردیدی نیست. او سه کتاب اصلی دارد: نقد عقل محض: در این کتاب او  بنیان نظری علوم ریاضی را تبیین می کند، و در پی تبیین گزاره هایی جهان شمول است. نقد عقل عملی: این کتاب درباره راههایی...
ديدگاه انديشمندان

نسبت بین صناعت، تخیل و محاکات در آراء ابن سینا

(این بخش با تمرکز بر این منابع نوشته شده است: کتاب رساله های شعری فیلسوفان مسلمان/ رساله درباره شعر و انواع صناعت های شعری و اشعار یونانی / رساله درباره اغراض کلی شعر و محاکات / رساله آفرینش شعر و انواع آن) ابن سینا درباره میمسیس از اصطلاحات محاکات و...
ديدگاه انديشمندان

درباره تفکرات هیوم و كتاب در باب معيار ذوق و تراژدي

سوبژکتیویته اساس شکل گیری و تمایز ویژه هنر مدرن غرب است و مبتنی بر داشتن سوژه و روایت است. در ادامه ارتباط مفهوم آزادی و سوبژکتیویته سبب اهمیت هنرمند آزاد می شود که معنای آزادی در بیان فرم را اهمیت بخشیده و درکنار ذهن باوری قرار می دهد. هیوم از...
ديدگاه انديشمندان

نسبت بین صناعت، تخیل و محاکات در آراء فارابی

(این بخش با تمرکز بر این منابع نوشته شده است: کتاب رساله های شعری فیلسوفان مسلمان/ رساله قواعد صناعت شعر / رساله شعر / رساله تناسب و تالیف) فارابی در ابتدای رساله قواعد صناعت شعر، این مقاله را درجهت دسترسی به درک بهتر و روشنتر از سخنان ارسطو درباره صناعت...
ديدگاه انديشمندان

درباره فلسفه و تفكرات دكارت

مقدمه: رنه دکارت را می توان مهمترین فیلسوف فرانسوی دانست که بر روند تحول حکمت در فرانسه تاثیری جدی و آشکار داشته است، که فلسفه او در پی ایجاد پیوند بین تفکر فلسفی و علم است. فلسفه او واضح و به دور از ابهامات در ارائه است، اما وضوح او...
ديدگاه انديشمندان

نسبت بین صناعت، تخیل و محاکات در آراء خواجه نصیر الدین طوسی

(این بخش با تمرکز بر اساس الاقتباس و این رسالات نوشته شده است: کتاب رساله های شعری فیلسوفان مسلمان/ رساله در اشارت به ماهیت و منفعت شعر و آنچه به آن تعلق دارد / رساله در تحقیق تخیل و محاکات و بیان وجوه استمال آن / رساله در احوال الفاظ...
ديدگاه انديشمندان

نسبت بین صناعت، تخیل و محاکات در آراء اخوان الصفا

(این بخش با تمرکز بر الرسائل و مقاله رویکرد اخوان الصفا به هنر اسلامی در کتاب جستارهایی در چیستی هنر اسلامی نوشته شده است) اخوان الصفا بطور مستقل و مفصل به فن شعر نپرداخته اند، و تنها در بخش آغازین رسائل و در قسمتی که در رساله 5 خود به...