درباره سایت

new

درباره سایت

همکاری

مرکز هنری خورشید پلی است میان جامعه مخاطبین با امکانات و خدماتی که توسط این مرکز و تیم اجرایی ارائه می شود. جامعه مخاطبین ما شامل هنرمندان ، دانشجویان و علاقه مندان به  هنرهای مستقل و تجربه گرا، همچنین مراکز ارائه خدمات در زمینه های هنری، رویدادهای هنری و فرهنگی...
درباره سایت

خدمات

مرکز هنری خورشید یک ایده مرکزی دارد و آنهم برقراری "دیالوگ" با مخاطبین خود است. این دیالوگ در سطحی خاص با افراد متخصص و صاحب نام در حوزه های هنرهای نمایشی و تصویری مستقل/ تجربه گراست و در سطحی دیگر ارتباط جامعه ی دانشجویی و هنری علاقه مند، به جریان...
درباره سایت

آشنایی

هدف نهایی یک ایده فرهنگی که خصلت ذاتی آن نیز است، معاشرت اجتماعی است. مخاطب می آید تا بخواند، اندیشه کند و دیده شود. ارتباط به مثابه حضور آنان در بخشی کوچکی از اجتماع است، و در طرف مقابل برای یک مرکز فرهنگی، توان یافتن یک هویت واقعی مبتنی بر...