مقالات

زیبایی شناسی ماشین در هنر آوانگارد روس بر مبنای نظریات مارکس

عنوان مقاله:  زیبایی شناسی ماشین در هنر آوانگارد روس بر مبنای نظریات مارکس

نویسندگان:  عالی کلوگانی مرضیه*, شادقزوینی پریسا

چکیده:

آراء مارکس و خوانش های صورت گرفته از آن در جریان انقلاب ۱۹۱۷، در گشودن درهای هنر روسیه به سوی ماشین موثر بودند. ساختار هنر آوانگارد روس که همزمان با جنبش های انقلاب کمونیستی ۱۹۰۵ بود، از فلسفه عملی مارکس نشات می گرفت. در همین راستا بود که مکاتبی چون فوتوریسم روسی، کانستراکتیویسم و پروداکتیویسم پاگرفتند که حضور عناصر ماشینی در وجوه مختلف آنها از ویژگی های مشترکشان است. این عناصر که به نحوی بازنمایاننده عصر سیستم های غول آسای خودکار هستند، توجه مارکس را نیز در نگارش فلسفه اجتماعی بسیار به خود معطوف داشته بود. اکنون این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان به تبیین زیبایی شناسی ماشین در هنر آوانگارد روس بر پایه آرا مارکس پرداخت. فرضیه غالب در این پژوهش مبتنی است بر در نظر داشتن انقلاب کمونیستی-مارکسیستی پرولتاریای روسیه به عنوان یکی از مهم ترین سرچشم ههای ورود ماشین به عرصه هنر و ظهور مولفه های جدید زیبایی شناسی. در این جستار با در نظر داشتن آثار هنری آوانگاردهای روس و نوشته های به جا مانده از آنها، روشن خواهد شد که مولفه های زیبایی شناسانه ماشین در هنر آوانگارد روس بر پایه نظریات مارکس مبنی بر شکست انحصار ماشین در دستان سرمایه، آگاهی پرولتاریا از وضع موجود، به چالش کشیدن طبقه حاکم، خروج پرولتاریا از حالتی منفعلانه در برابر سرمایه داری و همچنین لزوم پیشبرد جامعه کمونیستی، استوار است.

لینک دانلود مقاله (pdf)

 

عنوان نشریه:  باغ نظر :   خرداد ۱۳۹۶ , دوره  ۱۴ , شماره  ۴۸ ; از صفحه ۴۳ تا صفحه ۵۶ .

* دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا تهران، ایران

کلید واژه: هنر آوانگارد، زیبایی شناسی ماشین، نظریه مارکس، پرولتاریا، سرمایه داری