مقالات

ویدئو آرت رسانه ای نو در قلمرو هنر جدید

عنوان مقاله:ویدئو آرت رسانه ای نو در قلمرو هنر جدید

نویسندگان:  سید رحیم خوش نظر، دکتر احمد نادعلیان

چکیده:

با ظهور جنبش های ادبی هنری پس از دهۀ ۱۹۶۰، شکل و مضمون اثر هنری و رابطه اش با انسان و طبیعت مجدداً مورد پرستش قرار گرفت. هنرمندان از آخرین دستاوردهای تکنولوژیک برای بیان مفاهیم و موضوعات هنر خود بهره گرفتند.

دنیای هنر معاصر مجذوب ویدئو شد زیرا قدرت و تأثیری که این رسانه در بداهه پردازی داشت، می توانست وسیله خوبی برای ضبط و خلق رویدادها و اجراها که در قلمرو هنر جدید نقش مهمی داشتند، باشد.

بررسی ویدیو آرت مستلزم دانش تکنولوژیک خاص این رسانه از یک طرف، شناخت گونه ها و سبک های آن از طرف دیگر و البته یافتن خاستگاه فکری آن بود.

ویدئو آرت از مبارزه با سیستم های رسمی تلویزیون به وجود آمد اما اگر تقابل با تلویزیون یکی از وجوه استفادۀ هنرمندانه از ویدئو باشد، همراهی با جریان های روز هنرهای تجسمی چون هنر مفهومی و تأثیرپذیری از سینمای آوانگارد وجوه دیگر آن هستند. وجوه دیگر آثار ویدیویی مکان ارایۀ اثر و نیز تعامل، تماشاگر با اثر هنری و بازتاب داده های حاصل از این تعامل است. ویدئو آرت زبانی نو و هنرمندانه برای پرداختن به مسائلی است که انسان این قرن گرفتار آن است. مسائلی همچون محیط زیست، آزادی،خطرات هسته ای و کشتارهای جمگ. بدینمنظور ویدئو آرت تمامی رسانه های جدید از جمله عکاسی، سینما ، هنر اجرایی، هنر چیدمان و دیگر هنرهای جدید را به خدمت می گیرد.

این مقاله ضمن معرفی ویژگی های هنر جدید به بررسی ویدئو آرت و علل پیدایش ویدئو آرت و هنر جدید و همچنین به انواع ویدئو آرت، ویدئو آرتیست های نسل اول، و سرانجام به ویدئو آرتیست های معاصر می پردازد.

لینک دانلود مقاله (pdf)

 

عنوان نشریه:  کتاب ماه هنر :   تیر ۱۳۸۸ ; از صفحه ۳۸ تا صفحه ۴۷

کلید واژه: ویدیو آرت، رسانۀ جدید، هنر جدید، تعامل تماشاگر، تلویزیون.